ค้นหา รถยนต์ใหม่ car
ข่าวรถใหม่

สยามคูโบต้า ผนึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดหลักสูตร.ร.ฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งแรกของไทย

วันที่ : 25 ก.ย. 56
เข้าดูทั้งหมด : 1,537 คน
สยามคูโบต้า ผนึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดหลักสูตรโรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ขยายโรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ครอบคลุมเครื่องจักรกลการเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก เพื่อสร้างอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงให้คนในชุมชน และจัดอบรมความรู้ในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาอันเกิดจากการใช้งานและบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง พร้อมลดต้นทุนและเวลาในการผลิตของเกษตรกร โดยจับมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพผู้ขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตรที่รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงที่มาของการผนึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่า "สยามคูโบต้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรไทยมาโดยตลอด ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและมีผู้ขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตรบางส่วนยังไม่ทราบวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เนื่องจากขาดความรู้และผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ทำให้เครื่องจักรเสียหายขัดข้อง หรือเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานผิดวิธีส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่จำเป็น ดังนั้น ในฐานะที่สยามคูโบต้าเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย จึงให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมไทยทุกด้าน ได้ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทดลองจัดโครงการฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า หลักสูตรรถเกี่ยวนวดข้าวนำร่องขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นเรื่องเทคนิคการเกี่ยวข้าวในสภาพต่างๆ  การข้ามคันนาที่สูงชันอย่างปลอดภัย  และการวางแผนการเกี่ยวข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก ปัจจุบันสยามคูโบต้าได้จัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 140 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 5,500 คน โดยแบ่งเป็นผู้ขับขี่รายใหม่กว่า 3,000 คน ถือเป็นการสร้างอาชีพผู้รับจ้างขับรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีค่าเฉลี่ยรายได้ประมาณ 600-700 บาท/วัน 
ในปีนี้สยามคูโบต้าจึงได้เพิ่มหลักสูตรการบำรุงรักษาแบบเชิงป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) และขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 3 ประเภท ได้แก่ แทรกเตอร์ รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก โดยหลักสูตรในทุกผลิตภัณฑ์จะสอนในเรื่องการใช้งานที่ถูกวิธี และการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสอนเทคนิคการใช้งานเฉพาะในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น หลักสูตรแทรกเตอร์ เน้นสอนปรับตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและการใช้งานในสภาพพื้นที่แตกต่างกัน การปรับระดับพื้นนา การขยายแปลงนา และการนำรถขึ้นจากหล่มอย่างถูกวิธี หลักสูตรรถดำนา นอกจากสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว ยังสอนการเพาะกล้า ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปจนถึงการปักดำต้นกล้าด้วยรถดำนา และหลักสูตรรถขุดขนาดเล็ก นอกจากสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีแล้วยังสอนการควบคุมชุดตักดิน การขุดดินเพื่อวางท่อ และการขับรถขึ้นลงรถบรรทุกสำหรับการขนส่ง ดังนั้นโครงการโรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าจึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สานต่อแนวคิด พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย ในการช่วยพัฒนาทักษะและฝีมือให้กับผู้ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาคการเกษตร และถือเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ขับเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงเจ้าของรถเองก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น"
ในปี พ.ศ. 2556 สยามคูโบต้าได้ตั้งเป้าหมายให้มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 2,600 คน แบ่งเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวจำนวน 2,000 คน แทรกเตอร์ รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ละ 200 คน สอนโดยครูฝึกจากสยามคูโบต้าและผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ กว่า 270 คน ที่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบโดยศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า ภายใต้คำแนะนำจากคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า "การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพผู้ขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าครั้งนี้ มีเป้าหมายที่สำคัญคือพัฒนาฝีมือแรงงานภาคการเกษตรของไทย โดยทางกรมฯ ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาผู้ขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ระดับ 1 นับเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรยี่ห้อแรกในประเทศไทยที่มีการรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ขับขี่ เป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคเกษตรกรรมของไทยให้มีความรู้ ทักษะ และรายได้มากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ประเมินหลักสูตร โดยจะจัดประชุมผู้มีความรู้ความสามารถในสาขานั้นๆ จากสยามคูโบต้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากราชการเพื่อช่วยกันจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตรประเภทอื่น ได้แก่ แทรกเตอร์ รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ซึ่งทางสยามคูโบต้ากำลังดำเนินการยื่นเอกสารมาให้พิจารณารับรองมาตรฐานอยู่ ทั้งหมดนี้ถือเป็นภารกิจของกรมฯ ในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคเกษตรกรรรมของประเทศไทยแบบระยะยาว"
หลักสูตรรถเกี่ยวนวดข้าว แทรกเตอร์ และรถดำนา จะใช้เวลาอบรม จำนวน 2 วัน และหลักสูตรรถขุดขนาดเล็กจะใช้เวลาอบรมจำนวน 3 วัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองและใบขับขี่จากบริษัทฯ โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดอบรมตลอดทั้งปี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-909-0300

ข่าว-โปรโมชั่นรถใหม่ล่าสุด