ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?

แก้ไขล่าสุด : 10 ธ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 82,425 คน

กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?

เพราะเรารู้ดีว่า การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่ดี บางคนโชคดี มีโอกาสได้เรียนสูงๆ โดยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่กับบางคนที่อยากเรียนแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ สถาบันการเงินหลายแห่งจึงมีโครงการ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" ที่นำมาเสนอแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนกู้เพื่อการเรียนต่อไป
วันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารต่างๆ มาให้ดูกันว่า ที่ไหนจะให้ประโยชน์และเหมาะกับความต้องการของแต่ละคนกันบ้าง โดยจะมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ ไม่ได้เรียงตามลำดับดอกเบี้ย แต่เรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารค่ะ
ธนาคาร คุณสมบัติของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) วงเงินให้กู้ยืม ระยะเวลาสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย


  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
 • ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีสัญชาติไทย รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 200,000 บาท 
1% พิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น
(เมื่อผ่านเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ ผู้กู้จะได้รับทั้งเงินค่าเทอมและเงินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนด้วย) 
หลังจากจบการศึกษา ทางหน่วยงาน กยศ. จะเว้นระยะ 2 ปี และหลังจาก 2 ปี จะกำหนดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ เป็นเวลา 15 ปี
(ทั้งนี้ สามารถจ่ายเงินกู้ก่อนระยะเวลา 15 ปีได้) 
สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
 • เป็นผู้ปกครองของผู้เรียนหรือเป็นผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือหนี้สินล้นพ้นตัว
หลักสูตรภาคปกติ
 • มีบุคคลค้ำประกัน
  = MRR + 3%
 • มีหลักประกัน
  = MRR - 0.75%
 • จำนำเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักสูตรภาค Inter
 • มีบุคคลค้ำประกัน = MRR + 3%
 • มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน
  = MRR - 0.75%
 • จำนำเงินฝาก
  = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
หลักสูตรภาคปกติ
 • ให้กู้ตามค่าใช้จ่ายจริง

หลักสูตรภาค Inter
 • ไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
 • ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ. กรุงไทย
 • เป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ
 • มีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้หรือผู้ปกครองรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกัน
  = MRR + 3%
 • จำนองหลักทรัพย์
  = MRR - 0.75%
 • โอนสิทธิ์เงินฝากเป็นหลักประกัน
  = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
ธนาคารธนชาต


 
สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนชาต FLASH Scholar
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานสำหรับพนักงานประจำ 1 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
MLR + 4%

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่ 
100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ 8 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น TNI
(Thai - Nichi Institute of Technology)
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ปกครองของผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี
MLR + 3%

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ 8 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
ธนาคารไทยพาณิชย์


สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล
 • เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส
 • สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
15% สูงสุด 2,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
หมายเหตุ
 1. ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
 2. การจัดข้อมูลข้างต้น ไม่ได้เป็นการจัดเรียงตามลำดับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด แต่จะเรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารเป็นหลัก
 3. สินเชื่อเพื่อการศึกษาข้างต้น มีเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับผู้กู้ ดังนี้
  - สินเชื่อ กยศ. ของธนาคารกรุงไทย จะแบ่งเงินให้กู้ยืมเป็น 2 แบบคือ 1.) เงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการศึกษา จะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา และ 2.) เงินค่าครองชีพอื่นๆ จะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย
  - สินเชื่อของธนาคารอื่นๆ ข้างต้นจะจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้เมื่อผู้กู้นำใบเสร็จจากสถานศึกษามายื่นที่ธนาคาร โดยที่ธนาคารจะจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดในแต่ละภาคการศึกษา
 4. ในการผ่อนชำระเงินกู้ของแต่ละธนาคาร (ยกเว้น สินเชื่อ กยศ.) จะเป็นการหักจากบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติของแต่ละธนาคาร โดยเริ่มนับระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเข้าบัญชีของผู้กู้แต่ละราย
 5. หลักประกันเงินกู้ อาจเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นบุคคลค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยอาจมีผลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อด้วย
 6. ธนาคารอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น คือธนาคารที่ไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 7. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวอ้างอิงตามประกาศของแต่ละธนาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ผู้กู้ควรสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารก่อนทุกครั้ง
แก้ไขล่าสุด : 10 ธ.ค. 62
โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : เว็บไซต์ของธนาคาร
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด