ค้นหา รถยนต์ใหม่ car
ข้อมูลความรู้ : รถยนต์ใหม่

รู้หรือไม่! ทางม้าลาย "ห้ามจอดทับ" อาจถูกปรับไม่รู้ตัว

แก้ไขล่าสุด : 20 ส.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 1,661 คน

รู้หรือไม่! ทางม้าลาย "ห้ามจอดทับ" อาจถูกปรับไม่รู้ตัว  

"ทางข้าม" หรือ "ทางม้าลาย" ที่ถูกทาสีขาวสลับเว้นว่างนั้นมีไว้เพื่อให้คนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ส่วมมากมักอยู่ตามสี่แยก หรืออาจช่วงใดช่วงหนึ่งของถนน ตรอก ซอก ซอย แต่ว่า... ตามแยกต่างๆ เรามักจะพบเห็นการจอดรถทับทางม้าลายอยู่บ่อยๆ จะด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ที่เป็น "ข้ออ้าง" ในการจอดทับทางข้ามเหล่านี้ เช่น รถติด นึกว่าจะพ้นไฟเขียว ขับต่อท้ายกันมาเรื่อยๆ ฯลฯ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าการจอดรถทับทางข้ามนั้นมีความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาจถูกปรับเป็นเงิน 500 บาทเชียวนะครับ! 


พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ระบุเอาไว้ในบางส่วนว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการ "ห้ามจอดรถ" เอาไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในมาตรา ๕๗ ดังนี้ มาตรา ๕๗ เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ  
(๑) บนทางเท้า
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์
(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก
(๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ําดับเพลิง
(๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
(๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ
(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
(๑๒) ในที่คับขัน
(๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจําทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

และมีกำหนดโทษปรับหากฝ่าฝืน 500 บาท บทกําหนดโทษ มาตรา ๑๔๘๔๓ 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา
๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา
๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา
๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

การขับขี่รถควรคำนึงถึงผู้ร่วมทางทั้งผู้ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และคนเดินเท้า โดยเฉพาะจุดข้ามหรือทางม้าลายต่างๆ ควรเว้นระยะไว้ให้ข้ามได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอย่างน้อย "3 เมตร" หรือเส้นทึบก่อนถึงม้าลาย เพื่อเคารพสิทธิซึ่งกันและกันและทำให้สังคมน่าอยู่นะครับ

ผู้ใช้รถนอกจากต้องรักษากฎหมายจราจรแล้ว อีกสิ่งที่ควรยึดมั่นและปฏิบัติให้คุ้นเคยนั่นคือ "ความมีวินัย" เมื่อจำเป็นต้องผ่านทางข้ามควรดูเหตุการณ์ด้านหน้าว่ารถเราสามารถพ้นระยะทางข้ามหรือไม่ หากไม่พ้นก็ควรจอดรอจนกว่าระยะห่างข้างหน้าหรือว่าสัญญาณไฟจะเขียวและผ่านไปได้ และไม่ต้องกลัวว่ารถคันด้านหลังจะบีบแตรไล่ เพราะเราทำถูกต้องแล้ว อยู่ที่ "จิตสำนึกล้วนๆ" ครับ 

แก้ไขล่าสุด : 20 ส.ค. 61
โดย
:
สินธนุ จำปีศรี
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : http://www.trafficpolice.go.th/inform/34

ข้อมูลความรู้รถใหม่ล่าสุด