• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ขับรถอุ่นใจ มั่นใจหน้าฝน แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท*

  13 พ.ค. 64 168
  ขับรถอุ่นใจ มั่นใจหน้าฝน แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท*
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ขับรถอุ่นใจ มั่นใจหน้าฝน แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท*

  ส่ง SMS ลงทะเบียน : พิมพ์ AT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ก.ค. 64
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล ("ผู้ถือบัตร") เมื่อแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน และมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามที่ระบุไว้ ผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
  2. จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการรวมสูงสุด 7,500 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3. เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้ B-QUIK, www.b-quik.com, BRIDGESTONE A.C.T, COCKPIT, AUTOBOY, AUTOBACS, AUTO 1, FIT Auto, TYREPLUS, GOODYEAR และ YOKOHAMA
  4. รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung, Dee Jung Transfer, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ ยกเว้น การซื้อสินค้าแบบแบ่งจ่ายที่ www.b-quik.com เท่านั้น
  5. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนสำเร็จภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement บัตรเครดิตในรอบบัญชีถัดไป
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือทางธุรกิจ  และ/หรือทางทุจริต ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
  8. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
  10. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  11. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ ณ จุดให้บริการ
  12. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า / บริการ ประสบปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  13. ธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเป็นที่สุด
  *เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
  1. ยอดแบ่งจ่าย 13,000 - 34,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 35,000 - 54,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 650 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 55,000 - 84,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท, ยอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 85,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท
  2. จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน รวมสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ (รวมทั้งไม่นำยอดใช้จ่ายมาคำนวณระหว่างบัตรหลัก และ/หรือ บัตรเสริม)
  **เงื่อนไขแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0%
  1. เงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ก่อนดำเนินการชำระเงิน
  2. ผู้ถือบัตรต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ณ จุดขาย วันเดียวกับวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
  3. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
  4. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์