• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • คุ้มค่าทุกการเดินทาง กับบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

  14 ต.ค. 63 464
  คุ้มค่าทุกการเดินทาง กับบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
  คุ้มค่าทุกการเดินทาง กับ บัตรเครดิต KTC ที่ MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
  MRT สายสีน้ำเงิน >> แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อเติมเงิน/ออกบัตรโดยสารที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน 300 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
  MRT สายสีม่วง >> แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อเติมเงิน/ออกบัตรโดยสารที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง 300 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
  ลงทะเบียนออนไลน์ หรือผ่าน SMS : พิมพ์ MRT เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่ง SMS มาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 63
  เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมีการเติมเงินในบัตรโดยสารชนิดเติมเงินทุกประเภท หรือออกบัตรโดยสารที่รถไฟฟ้า MRT (สายสีม่วง) ผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 

  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

  3. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 

  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีการเติมเงินในบัตรโดยสารชนิดเติมเงินทุกประเภท หรือออกบัตรโดยสารที่รถไฟฟ้า MRT (สายสีม่วง) ผ่านบัตรฯ KTC มูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯ KTC ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น

  6. คะแนนจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตร KTC ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกเคทีซีใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด

  7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

  8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้

  9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

  10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

  13. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

  14. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

  15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

  16. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02-123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์