• สะสมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค ที่ปั๊มเชลล์ ตั้งแต่ 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%

  5 พ.ย. 62 361
  สะสมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค ที่ปั๊มเชลล์ รับเงินคืนสูงสุด 5%
  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออนคลาสสิค (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  สถานที่ : สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  เมื่อสะสมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และ บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
  ยอดใช้จ่ายสะสม
  ผ่านบัตรเครดิตอิออน
  อัตราเครดิตเงินคืน
  บัตรเครดิตอิออน โกลด์
  อัตราเครดิตเงินคืน
  บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค
  3,000 - 4,999 บาท 3% 1%
  5,000 บาทขึ้นไป 5% 3%
  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัตรหลัก/เดือน 300 บาท/บัตรหลัก/เดือน
  หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ SH ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
  (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
  (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตร และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดใช้จ่าย เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
   บัตรเครดิตอิออน โกลด์
   ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 - 4,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 3%
   ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5%
   (จำกัด 500 บาท / บัตรหลัก / เดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
   บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 - 4,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1%
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3%
   (จำกัด 300 บาท / บัตรหลัก / เดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางที่กำหนด โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ภายในเดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเลือกลงทะเบียนทางใดทางหนึ่ง
   - ทาง SMS โดยพิมพ์ SH ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ท่านจะได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
   - แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) ท่านจะได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
   - ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ท่านจะได้รับอีเมลตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • บริษัทฯ จะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่คำนวณยอดใช้จ่ายย้อนหลัง โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัตรหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแบ่งรอบการคำนวณยอดใช้จ่ายเป็น 5 รอบ ดังนี้
   - รอบที่ 1 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 62
   - รอบที่ 2 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 62
   - รอบที่ 3 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 62
   - รอบที่ 4 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 63
   - รอบที่ 5 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ก.พ. 63
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากสิ้นสุดรอบการคำนวณยอดใช้จ่ายแต่ละรอบ
  • กรณียอดใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรอบการคำนวณยอดใช้จ่ายแต่ละรอบ
  • ยอดใช้จ่าย และเซลส์สลิปของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย, www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ