รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รวมดีลเที่ยวคุ้มครบ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม เช่ารถเที่ยว รับเครดิตเงินคืนเพียบ

21 ต.ค. 64 149
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ธ.ค. 64
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เมื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ
เที่ยวบิน...บินเที่ยวก็สบาย กลับบ้านก็ปลอดภัย กับสายการบินชั้นนำ
 • รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,600 บาท*
จองตั๋ว...จองง่ายแค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะตั๋วหรือที่พัก
 • รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท*
จองโรงแรม...พักกายได้ไม่มีเบื่อ กับห้องพักหลากสไตล์
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,600 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย)
รถเช่า...เช่ารถเที่ยว ไปได้ทุกที่ไม่มีสะดุด
 • ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 699 บาท/วัน*
เงื่อนไขทั่วไป
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการตลาดจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาด ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการ
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777
แท็กที่เกี่ยวข้อง เครดิตเงินคืน cash babk รวมโปรเที่ยว
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ