การลงโฆษณาและเงื่อนไข
รายละเอียดโฆษณา : การลงโฆษณาและเงื่อนไข
ประเภทโฆษณา : การจองโฆษณา
โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอมการจองโฆษณา

 1.
ตรวจสอบตำแหน่งว่างและสอบถามอัตราค่าโฆษณา โดยแจ้งชื่อบริษัทและผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์บริษัทกับฝ่ายโฆษณา

 

2.
ฝ่ายโฆษณาจะทำการตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันราคากลับภายใน 1 วัน และส่งใบเสนอราคาให้แก่ท่าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะจองโฆษณา

 

3.
ผู้จองยืนยันการจองโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามตอบรับในใบเสนอราคาที่บริษัทส่งให้ และสำเนาใบเสนอราคาที่ลงนามแล้วดังกล่าวพร้อมกับหลักฐานการชำระเงินให้กับบริษัททางอีเมล์หรือแฟกซ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสนอราคา

 

4.
ผู้จองส่งแบบโฆษณาตามเงื่อนไขไปที่บริษัทกำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันที่ต้องการลงโฆษณา

 

5.
 บริษัทตรวจสอบแบบโฆษณาและแจ้งยืนยันหรือให้แก้ไขแบบโฆษณาแก่ผู้จองโฆษณา


 

การชำระเงิน

 


  
1. 
การชำระเงินสามารถกระทำได้โดยเป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายบริษัท เอเชียบิสซิเนสไกด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 
2. 
การชำระเงินทุกครั้งโปรดหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 2% ทุกครั้งในนาม บริษัทเอเซียบิสซิเนสไกด์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยโปรดออกหนังสือรับรองบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 0-1055-48028-501
   
  เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้ท่าน พร้อมกับการไปรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อ 2

 

รายละเอียดแบนเนอร์และการส่งแบบเพื่อลงโฆษณา

 


  
1. 
รูปแบบและรายละเอียดแบนเนอร์

 

 
1.1
แบนเนอร์จะต้องมีขนาด, น้ำหนัก, รูปแบบและลักษณะไฟล์ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโฆษณาประเภทนั้นๆ

 

1.2
แบนเนอร์ที่มีลักษณะเป็น Flash File จะต้องเป็น Flash Player เวอร์ชั่น 7 เท่านั้นและไม่ควรเกิน 5 วินาที เพราะหากเกินจากนี้จะไม่มีคนอ่าน

 

1.3 บริษัทจะไม่รับแบนเนอร์ทีมีลักษณะเป็น VDO

 

1.4 โฆษณาทุกโฆษณาที่มีเสียงจะต้องเป็นระบบที่เปิดเสียงโดยการคลิกเท่านั้น ไม่ใช่รูปแบบที่เปิดเสียงโดยอัตโนมัติ

 

1.5 การทำ Link จะต้องฝัง Link URL มาพร้อมกับไฟล์ด้วย

 

1.6 การโฆษณาจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้งานเว็บหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้เว็บและจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลื่อนขยายแบนเนอร์ในหน้าเดียวกัน

2.
การส่งแบบเพื่อลงโฆษณา

 

 
2.1 แบบโฆษณาจะต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ ก่อนวันลงโฆษณา

 

2.2
การส่งแบบจะต้องส่งมาเป็น CD หรือทาง e-mail

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงโฆษณา

 
1.
การจองโฆษณาจะมีผลเมื่อผู้จองโฆษณาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน และได้มีการยืนยันการจองและชำระเงินโดยถูกต้องแล้วเท่านั้น

 

2.
การโฆษณาจะต้องไม่เป็นการโฆษณาในธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

3.
เนื้อหาของการโฆษณาจะต้องไม่เป็นการผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาที่เป็นการเสียดสี โจมตี หรือให้ร้ายแก่บุคคลอื่น หรือเกี่ยวกับการเมือง หรือข้อโต้แย้งทางสังคม การเมือง หรือศาสนา และจะต้องไม่เป็นการโฆษณาอันเกินจริง หรือหลอกลวง หรืออาจทำให้บุคคลอื่นเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้โฆษณากับบริษัท

 

4.
ผู้จองโฆษณาให้การรับรองว่าได้ทำการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบ เนื้อหา และการลงโฆษณาใดๆ ที่กฎหมายระบุให้จะต้องมีการขออนุญาต และจะทำการใดๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือนโยบายที่บังคับใช้อยู่ก่อน ระหว่าง หรือ ภายหลังการลงโฆษณา รวมถึงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 

5.
บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้จองโฆษณาแก้ไขแบบโฆษณาที่เห็นว่าอาจขัดกับเงื่อนไขการลงโฆษณา
ไม่ว่าจะก่อนที่จะได้มีการลงโฆษณา หรือได้มีการลงโฆษณาไปแล้ว

 

6.
ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ทำการแก้ไขแบบโฆษณาตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับการโฆษณาดังกล่าวได้ทันที
7.
บริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะรับหรือไม่รับโฆษณาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แม้นว่าโฆษณาดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อกำหนดการลงโฆษณา และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเว็บไซต์ตามความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัท

 

ติดต่อสอบถาม-จองโฆษณา

 


  คุณสุภาภรณ์ บุณยศานติ

 

 
  โทร
:  02 655 1618-9, 087 689 6684

 

 
  Fax
:  02 6551620

 

 
  E-mail
:  supaporn@checkraka.com

 

 
  วัน-เวลาทำการ
: จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
  
  • การลงโฆษณาและเงื่อนไข
บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดูแผนที่

ฝ่ายโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาด

02 655 1618-9
091 772 4797
02 655 1620
contact@checkraka.com