ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธ.ก.ส. (BAAC)-สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร

ธ.ก.ส. (BAAC)-สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.25 %
Product Highlight
สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ และพนักงานองค์กร สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 20 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ และพนักงานองค์กร สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 20 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินและราคาจดจำนอง
 2. เงินฝาก ธ.ก.ส. ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกัน
 3. บุคคลค้ำประกัน กรณีเป็นข้าราชการ หรือ บุคลากรภาครัฐ ให้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่วงเงินใดต่ำกว่า สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท กรณีวงเงินกู้เกิน 500,000 บาทให้ใช้คนค้ำประกัน 2 คน
 4. บุคคลค้ำประกัน กรณีเป็นพนักงานองค์กรหรือลูกจ้างประจำ ให้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่วงเงินใดต่ำกว่า สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท กรณีวงเงินกู้เกิน 250,000 บาทให้ใช้คนค้ำประกัน 2 คน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. ต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงาน ลูกจ้างประจำ หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาชนบท
 2. พนักงานขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน
 3. มีสัญญาจ้างงานหรือวาระการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ(และ/หรือ)ร่วมค้ำประกันหนี้เงินกู้
 5. ยินยอมให้ส่วนงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินตอบแทนพิเศษเงินชดเชย (ถ้ามี) ผ่านธนาคารหรือหักเงินเดือนเพื่อรวบรวมส่งชำระหนี้ต่อธนาคารทุกเดือน
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 20 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ
(ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
ไม่เกิน 2,000,000 บาท 5.25 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สำหรับหน่วยงานที่มีเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี

(MRR= 7.000% ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคารฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
กรณีผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินและหรือดอกเบี้ย ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (สามารถชำระได้)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
เงื่อนไขอื่นของผู้กู้
 1. ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างส่วนงานเจ้าของสังกัดผู้กู้ และธนาคาร
 2. ส่วนงานเป็นผู้คัดเลือกและรับรองเงินเดือนของผู้กู้ให้กับธนาคาร กรณีผู้กู้มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง ให้รับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือระยะเวลาการจ้างประกอบด้วย
 3. กรณีผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินและหรือดอกเบี้ย ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของธนาคาร
 4. ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิต/ประกันภัยให้ครอบคลุมวงเงินกู้ระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์
 5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น