ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 8.375 %
Product Highlight
เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านบริษัทจัดหางาน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านบริษัทจัดหางาน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  - เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  - เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
 4. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
 5. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
 6. เป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของสาขาที่ยื่นกู้ จำนวน 2 คน
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
 1. สมุดเงินฝากออมสินและ/หรือสลากออมสินพิเศษ ที่เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
 2. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 3. หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางาน ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน และมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
  - กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร ให้กู้เพียงคนเดียว
  - กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางาน ให้กู้ร่วมกับญาติที่ใกล้ชิดที่มีรายได้แน่นอน 
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท
ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน
 2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 90% ของเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินหรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 3. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 150,000 บาท 8.375 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 1.25% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
14 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1115 , 0 2299 8000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 มิ.ย. 59

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้