ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารออมสิน (GSB)-สินเชื่อครู

ธนาคารออมสิน (GSB)-สินเชื่อครู

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.125 %
Product Highlight
เป็นสินเชื่อระยะยาวแบบผ่อนชำระ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดำเนินงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อครู

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อครู
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance (เพื่อชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์หรือจากสถาบันการเงิน)
จุดเด่น
:
เป็นสินเชื่อระยะยาวแบบผ่อนชำระ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดำเนินงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
กรณีบุคคลค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. เป็นสมาชิกในกลุ่ม และกลุ่มย่อยเดียวกัน รวมทั้งต้องสังกัด ส่วนราชการเดียวกัน 
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มย่อยกลุ่มอื่น
 4. ใช้ผู้ค้ำประกันในกลุ่มย่อยเดียวกันทุกคนร่วมกัน ค้ำประกันซึ่งกันและกัน
กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดามารดาหรือบุตร ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และต้องเป็นหลักทรัพย์ ดังนี้
 1. สมุดเงินฝากออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษ
 2. ที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ความเจริญ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบ มีสภาพคล่องดี
 3. ที่ดินว่างเปล่า ต้องมีสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ตาม 2. และ 3. เป็นของบุคคลอื่นจะต้องมี ความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ และกรณีกู้โดยใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้จะต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีบุคคลค้ำประกันไม่ว่าผู้กู้จะขอกู้ ในส่วนของวงเงินให้กู้กรณีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ (ครู/อาจารย์)
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิก โครงการกับธนาคาร และผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มแล้ว
 2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวง โดยมีหนังสือผ่านสิทธิ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และหนังสือรับรองจาก อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด
 4. มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ / แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
 5. กรณีมีหนี้สินอื่นกับธนาคาร จะกู้ได้ในกรณีเป็นหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด และกรณีเป็นหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมดก็ได้ หรือหากผู้กู้ ไม่ประสงค์จะขอกู้จะต้องยินยอมให้หน่วยงานที่จ่าย เงินเดือน หักเงินชำระหนี้ให้ธนาคารด้วย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 30.0 เท่าของรายได้
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท
 2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์คือ
  - ไม่เกินมูลค่าสมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสิน
  - ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
  - ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า
 3. กรณีกู้ตาม 1. และ 2. ให้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 4. กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นข้าราชการครู จะขอกู้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้กู้เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ แต่จำนวนเงินให้กู้รวมทั้งหมด ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
กรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา, กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญา
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ
(ครู/อาจารย์)
ทุกจำนวน 7.125 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
MRR
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สวัสดิการ ตามประกาศธนาคารออมสินลบไม่ต่ำกว่า 1% ต่อปี

ดอกเบี้ยผิดนัด
:
MRR + 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ระยะเวลาชำระเงินกู้
 1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่ กำหนดในสัญญา
 2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญา
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1115, 02-299-8000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 เม.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้