ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)-สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)-สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.9 - 8 %
Product Highlight

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีบ้าน 3 รูปแบบ โดยแยกเป็นเงินกู้ โอดี และวงเงินผสม ตามความต้องการของคุณ ซึ่งสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อและประกันอัคคีภัย

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีบ้าน 3 รูปแบบ โดยแยกเป็นเงินกู้ โอดี และวงเงินผสม ตามความต้องการของคุณ ซึ่งสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อและประกันอัคคีภัย 

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 2. คอนโดมิเนียม
 3. อาคารพาณิชย์
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
 2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 3. อายุ 21-62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
 4. อายุ 25-60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี
 5. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 6. อายุงาน 1 ปี สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 7. อายุงาน 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อประเภทเงินกู้

 1. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้ 95% ของราคาประเมิน
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นคอนโดมิเนียม วงเงินกู้ 90% ของราคาประเมิน
 3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ 80% ของราคาประเมิน

สินเชื่อประเภทโอดี

 1. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้ 50% ของราคาประเมิน
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นคอนโดมิเนียม วงเงินกู้ 50% ของราคาประเมิน
 3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ 50% ของราคาประเมิน

สินเชื่อประเภทวงเงินผสม

 1. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้ 90% ของราคาประเมิน (โดยเป็น โอดี ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นคอนโดมิเนียม วงเงินกู้ 85% ของราคาประเมิน (โดยเป็น โอดี ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)
 3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ 75% ของราคาประเมิน (โดยเป็น โอดี ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)
หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อและประกันอัคคีภัย โดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 120% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.9 - 8 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา

 • กรณีทำประกัน MRTA 
  ปีที่ 1 = MRR - 2.00% ต่อปี
  ระยะเวลาที่เหลือ = MRR - 0.75% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA หรือทำ MRTA แต่ไม่ตรงเงื่อนไข
  ปีที่ 1 = MRR - 1.00% ต่อปี
  ระยะเวลาที่เหลือ = MRR - 0.75% ต่อปี

วงเงินเบิกเกินบัญชี

 • กรณี OD Protection อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา = MOR
 • กรณีไม่ทำ OD Protection อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา = MOR + 0.50% ต่อปี
  (MRR =  7.90% ต่อปี และ MOR = 7.50% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
267.50 บาท/รอบบัญชี
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สุงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าประเมินหลักประกัน 2,675-25,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 ก.ย. 59

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้