ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 11.62 %
Product Highlight
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด ใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 - 7 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษาและตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด)
จุดเด่น
:
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด ใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 - 7 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุของผู้ค้ำประกันรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. เป็นข้าราชการระดับซี 5  (หรือเทียบเท่า) หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป หรือ
 4. เป็นพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน  20,000.- บาท ขึ้นไป  หรือ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยมีรายได้สุทธิ สูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ 2.5 เท่า
 6. มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
 3. กรณีที่ผู้ศึกษาเป็นผู้ขอกู้เอง ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 4. อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 6. มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท
วงเงินกู้ 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
60 หรือ 84 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 750,000 บาท 11.62 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
คิดอัตรา MRR + 4.00% ต่อปี
MRR=7.620% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 19.62% ต่อปี (MRR + 12.00%)
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
 1. ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ เงินกู้ 2,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท เศษของ 2,000 บาท ปัดเป็น 1 บาท
 2. ค่าอากรติดสัญญาค้ำประกัน 10 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
 1. ลักษณะการเบิกเงิน หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว สามารถใช้บริการได้โดยการนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคราวๆ ไป ซึ่งจำนวนเงินสำหรับการเบิก- ถอนต่อครั้งจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวเท่านั้น จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ต่อไป
 2. วิธีการผ่อนชำระ ธนาคารจะหักบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0 2888 8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 เม.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น