บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน ดอกเบี้ยโดนใจ สูงถึง 1.70% ต่อปี จาก ธ.ยูโอบี

วันที่ : 2 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,118 คน
เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก  14 เดือน ดอกเบี้ยโดนใจ สูงถึง 1.70% ต่อปี จาก ธ.ยูโอบี


บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 14 เดือน จากธนาคารยูโอบี ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน สูงถึง 1.70% ต่อปี เมื่อมียอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงื่อนไขสำคัญ
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มาเปิดบัญชีประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน ด้วยยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินโดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  3. ในกรณีถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ (ถ้ามี) หากถอนก่อนกำหนด และห้ามถอนบางส่วน
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อในระยะเวลาฝาก 12 เดือน ประเภทรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ประกาศขณะนั้น
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นภายใต้การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยกรณีฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  6. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด