ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ก็ได้ลุ้นบอกต่อก็ได้รับ ลุ้นรางวัล!! กระปุกออมสินทองคำ มูลค่า 100,000 บาท

วันที่ : 13 มิ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,818 คน
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ก็ได้ลุ้นบอกต่อก็ได้รับ ลุ้นรางวัล!! กระปุกออมสินทองคำ มูลค่า 100,000 บาท


สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ก็ได้ลุ้นบอกต่อก็ได้รับ
  • วงเงินกู้ 100,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล กระปุกออมสินทองคำมูลค่ากระปุกละ 100,000 บาท!! จำนวน 5 รางวัล
  • ผู้แนะนำรับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 100 บาทต่อวงเงินกู้บอกต่อครบทุกๆ 100,000 บาท รับสูงสุดถึง 3,000 บาท!! 
สำหรับผู้แนะนำ
  • ผู้แนะนำ 1 ท่าน จะได้รับ Gift Card มูลค่า 100 บาท ต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท (เศษของแสนไม่นับ) และไม่เกิน 500 บาท ต่อการแนะนำผู้กู้ 1 ราย เฉพาะสัญญาสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ที่หลักประกันไม่ติดค้ำประกันกับธนาคาร ณ วันที่ทำเรื่องขอกู้ โดยผู้แนะนำ 1 ท่าน จะสามารถรับ Gift Card สูงสุดไม่เกินมูลค่า 3,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ยังคงสถานะบัญชีเงินกู้ดังกล่าว (Active) อย่างน้อย 2 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญา (นับวันชนวัน)
สำหรับผู้กู้ลุ้นรับรางวัลกระปุกออมสินทองคำ
  • ผู้กู้ที่มีวงเงินกู้ครบทุกๆ 100,000 บาท รับ 1 สิทธิ์การจับรางวัล (เศษของแสนไม่นับ) และยังคงสถานะบัญชีเงินกู้ดังกล่าวกับธนาคาร ณ วันที่ทำการจับรางวัล
  • กำหนดการจับรางวัล ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.gsb.co.th ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่จับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  • ผู้ได้รับรางวัลยังคงสถานะบัญชีเงินกู้กับธนาคาร ณ วันที่ทำการจับรางวัล
  • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนรางวัล หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้ การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับรางวับโดยให้ชำระเป็นเงินสด ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล
  • ต้องมารับรางวัลภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ พร้อมหลักฐานในการขอรับรางวัล คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ หากเลยกำหนดหรือหากไม่สามารถนำหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนมาแสดงต่อธนาคารได้ ถือว่าสละสิทธิ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด