หุ้นวันนี้

: สรุปสภาวะตลาดหุ้นล่าสุดทั่วโลกล่าสุด 10 อันดับหุ้น

SET สรุปสภาวะตลาดหุ้น-ดัชนีหุ้นไทย - 10 อันดับหุ้น SET
สรุปสภาวะตลาดหุ้น SET ล่าสุด ราคาหุ้น หุ้น Top Gain, หุ้น Top Loss, หุ้น Top Sale, หุ้น Top Buy, 10 อันดับหุ้น
  SET Summary   : สภาวะตลาดล่าสุด
Set Index

)

 

1,573.24(+4.64

Volume
18,110 ล้าน
Gainer
+378
Loser
-255
Unchange
215
  SET Top Gain   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
ล่าสุด
CHANGE
WAT
0.06
+0.01
OHTL
840.00
+80.00
TTCL
32.75
+2.50
KAMART
6.40
+0.40
TRC
4.32
+0.18
TPIPL
16.90
+0.70
SVOA
1.82
+0.07
BWG
5.25
+0.20
  SET Top Loss   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
ล่าสุด
CHANGE
ABC
3.70
-0.30
EMC
0.85
-0.04
AFC
15.00
-0.70
TCJ
13.50
-0.40
PG
11.40
-0.30
TKT
2.40
-0.06
KWC
163.00
-4.00
TFI
1.74
-0.04
  SET Top Value   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
มูลค่า('000)
ล่าสุด
TRUE
1,567,334

)

11.3(+0.1

BANPU
927,939

)

34(+1

CK
891,888

)

27.75(+0.25

DEMCO
617,117

)

16.1(+0.6

PTT
577,927

)

324(+4

BWG
513,135

)

5.25(+0.2

TMB
505,239

)

3.12(+0.2

STEC
392,709

)

26(+0.5

  SET Top Volume   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
ปริมาณ
ล่าสุด
WAT
1,569,102,000

)

0.06(+0.01

N-PARK
968,975,900

)

0.06(+0.01

TMB
160,991,700

)

3.12(+0.01

ESTAR
154,463,500

)

1.1(+0.01

IEC
140,481,400

)

0.04(+0.01

TRUE
136,771,300

)

11.3(+0.1

BWG
96,468,200

)

5.25(+0.2

SVOA
86,877,500

)

1.82(+0.07

  Industry Index   : สภาวะตลาดล่าสุด
หุ้น
ล่าสุด
CHANGE
AGRI
247.23
+3.26
AUTO
555.45
+0.10
BANK
625.99
-0.85
ENERG
21,067.60
+158.87
FIN
1,861.65
+14.56
FOOD
12,628.90
+28.05
ICT
212.38
+0.66
PROP
316.47
-0.03
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจดีเลย์ประมาณ 5 นาที
ความรู้เรื่องหุ้น
  • กองทุนอินฟราฯ ผลตอบแทน อาจแซงดอกเบี้ยเงินฝาก
    การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คือ กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อนำไปใช้พัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสาธารณประโยชน์ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ ทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น
MAI สรุปสภาวะตลาดหุ้น-ดัชนีหุ้นไทยล่าสุด - 10 อันดับหุ้น MAI
สรุปสภาวะตลาดหุ้น MAI ล่าสุด ราคาหุ้น หุ้น Top Gain, หุ้น Top Loss, หุ้น Top Sale, หุ้น Top Buy, 10 อันดับหุ้น
  MAI Summary   : สภาวะตลาดล่าสุด
Mai Index

)

 

660.93(+7.44

Volume
4,868 ล้าน
Gainer
+68
Loser
-39
Unchange
30
  MAI Top Gain   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
ล่าสุด
CHANGE
LDC
5.85
+1.35
DNA
2.32
+0.40
BKD
5.05
+0.85
SLC
0.22
+0.02
PPS
1.59
+0.13
CHO
5.40
+0.44
CYBER
1.63
+0.13
STAR
2.12
+0.13
  MAI Top Loss   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
ล่าสุด
CHANGE
CHOW
5.90
-0.55
THANA
2.96
-0.18
UIC
5.55
-0.30
SEAOIL
14.40
-0.60
XO
6.00
-0.20
FVC
2.16
-0.06
ACAP
16.40
-0.40
PCA
5.35
-0.10
  MAI Top Value   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
มูลค่า('000)
ล่าสุด
BKD
709,519

)

5.05(+0.85

CHO
572,191

)

5.4(+0.44

SEAOIL
334,355

)

14.4(-0.6

OTO
260,167

)

8.3(+0.45

CHOW
250,842

)

5.9(-0.55

AIRA
216,244

)

3.38(+0.08

TVD
181,858

)

4.88(+0.2

LDC
132,738

)

5.85(+1.35

  MAI Top Volume   : สภาวะตลาดล่าสุด
ชื่อย่อ
ปริมาณ
ล่าสุด
BKD
142,182,000

)

5.05(+0.85

CHO
101,529,500

)

5.4(+0.44

AIRA
63,686,900

)

3.38(+0.08

CGD
59,792,700

)

1.49(+0.03

SPVI
56,818,100

)

1.8(+0.06

OCEAN
56,776,600

)

1.46(+0.03

SLC
55,849,000

)

0.22(+0.02

CYBER
54,281,700

)

1.63(+0.13

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจดีเลย์ประมาณ 5 นาที
ตลาดหุ้นต่างประเทศ สรุปสภาวะตลาด-ดัชนีหุ้นทั่วโลกล่าสุด
สรุปสภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ-ดัชนีหุ้นต่างประเทศในกระดานหลักล่าสุด ทั่วโลก หุ้นเอเซีย, ยุโรป, อเมริกา และประเทศอื่นๆ
  World Market   : Major Market
MARKET
ล่าสุด
CHANGE
DOW JONES
17,067.56
-30.89
NASDAQ
4,598.19
+17.92
S&P 500
2,002.28
-1.09
EURO Stoxx
3,180.29
+5.24
FTSE 100
6,829.17
+3.86
NIKKEI 225
15,814.74
+146.14
HANG SENG
25,077.46
+328.44
STRAITS
3,334.76
+6.46
CSI 300
2,403.01
+16.55
SET
1,573.24
+4.64
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจดีเลย์ประมาณ 5 นาที
ข่าว-ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์

หุ้นคืออะไร?

หุ้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเมื่อเราลงทุนในหุ้นของบริษัทใด เราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าของของบริษัทนั้น แต่ความเป็นเจ้าของในที่นี่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอง แต่เป็นการเข้าไปร่วมลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ ผลตอบแทนที่ได้กลับมา จะเป็นในรูปของเงินปันผล หรือมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น ถ้าบริษัทนั้นได้กำไร หรือมูลค่าหุ้นที่ลดต่ำลงถ้าบริษัทนั้นขาดทุน

ประเภทของหุ้น

หุ้นนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่หลักๆ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

  • หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน เป็นหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดซื้อขายกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ มีเสียงในการประชุมและร่วมตัดสินใจในเรื่องการบริหารงานต่าง ๆ ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับกำไรขาดทุนของบริษัท
  • หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Share) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน แตกต่างกับหุ้นสามัญตรงที่มีสิทธิพิเศษในบางเรื่อง เช่น ถ้ามีการเลิกกิจการ หุ้นบุริมสิทธิจะได้เงินทุนคืนก่อนหุ้นสามัญ เป็นต้น หุ้นประเภทนี้มีไม่มากนักในตลาด สภาพคล่องต่ำ
  • หุ้นกู้ (Debenture)เป็นตราสารที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก ผู้ลงทุนตราสารหุ้นกู้นั้นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยลักษณะแล้วหุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ซึ่งแตกต่างจากหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิที่เป็นตราสารทุน

หุ้นกับความเสี่ยง

หุ้นถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนกลับมามาก แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหุ้น มีหลักๆ ดังนี้

  • ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) มักเป็นปัจจัยที่เกิดมาจากสถานการณ์ต่างๆ ในบ้านเมือง เช่น ภาวะทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลกระทบมายังภาคธุรกิจทำให้ภาวะตลาดเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หุ้นทุกตัวไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องเสมอไป หุ้นแต่ละตัวจะมีลักษณะต่างกันไป เช่น มีจำนวนหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดไม่มาก ทำให้ไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลา หรือราคาที่ต้องการ
  • ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้น (Company Risk) หากบริษัทบริหารงานผิดพลาด หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท เช่น เปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนผู้บริหาร ถูกฟ้องล้มละลาย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และผู้ถือหุ้นแน่นอน
 
โหลดฟรี App เช็คราคาหุ้น สุดฮิต
ฟรี App เช็คราคาหุ้น ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกข้อมูลใน App เดียว สะดวกสุดๆ
ราคาทอง ราคาทองคำวันนี้
ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้