เงื่อนไขในการใช้งาน
เช็คราคา.คอม : เงื่อนไขในการใช้งาน
เงื่อนไขในการใช้งาน
โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

 การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ checkraka.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ( รวมเรียกว่า "เว็บไซต์" ) ของบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือองค์กร-บุคคลในกลุ่มบริษัท (รวมเรียกว่า "บริษัท") และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 


 
  1.
ทรัพย์สินทางปัญญา

 

 
   
1.1
ท่านยอมรับว่าบริษัทเป็นเจ้าของข้อมูล ภาพ เสียง แบบ ดีไซน์ ความคิดทางธุรกิจ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทุกอย่างในเว็บไซต์ ยกเว้นในส่วนที่ท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมาย ( "ทรัพย์สินของบริษัท" )

 

1.2
ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า - ธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัท หรืออาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรืออาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง หรือทำให้บุคคลใดๆ หลงเชื่อ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของท่านและ / หรือของบริษัทหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 

1.3
ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อความที่ท่านระบุหรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การโพสต์ข้อความ การลงประกาศ การส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัท สมาชิก หรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง

 

1.4
ท่านตกลงอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลหรือรูปภาพที่ท่านได้ส่ง หรือโพสต์ หรือแสดงในหรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและจัดการเว็บไซต์ หรือการโปรโมทเว็บไซต์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้โดยบริษัทอาจทำการตัดทอน ย่อ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมแก่วิธีการนำเสนอ หรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

 

   2.
การใช้งานเว็บไซต์

 

 
   
2.1
ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ

 

2.2
ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยาก
หรือความรำคาญอื่นใดแก่บริษัท หรือบุคคลอื่น

 

2.3
ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ว่าแม้นว่าบริษัทจะมีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ  รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ หรือโดยบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยท่านได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม

 

2.4
ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ คำแนะนำ คำโฆษณา หรือข้อมูลอื่นใดโดยตรงกับเจ้าของสินค้า-บริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ

 

2.5
ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน

 

2.6
ท่านรับรู้รับทราบว่าบริษัททำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้า-บริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับดีลหรือกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆ
ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

 

2.7
แม้นว่าบริษัทจะมีนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่บริษัทไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานของระบบในทุกเรื่อง

 

   3.
การใช้ "Box" หรือ "กล่อง"

 
 

กรณีที่บริษัทได้อนุญาตให้นำ "Box" หรือ "กล่อง" ที่บริษัทจัดทำขึ้นไปใช้โดยการนำลิงค์ Boxหรือกล่องไปวางในเว็บอื่นนั้น การใช้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 
   
3.1
เว็บที่นำ "Box" หรือ "กล่อง" ไปใช้ต้องเป็นเว็บที่ถูกกฎหมายและไม่มีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดี

 

3.2
การนำ "Box" หรือ "กล่อง" ไปใช้จะต้องไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงลักษณะ, ข้อความ, รูป, ดีไซน์, รูปแบบการใช้งาน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเด็ดขาด

 

3.3
จะต้องไม่นำ "Box" หรือ "กล่อง" ไปใช้ในทางธุรกิจใดๆ


3.4
จะต้องไม่นำ "Box" หรือ "กล่อง" ไปใช้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ใช้เป็นตัวแทน, หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท

 

3.5
บริษัทมีสิทธิไม่อนุญาต ระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้ "Box" หรือ "กล่อง" หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามที่บริษัทเห็นควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

 

3.6
ผู้นำ "Box" หรือ "กล่อง" ไปใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ได้ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์อื่นอย่างเคร่งครัด
 

 


  4.
การลงโฆษณา

 

 
   
4.1
การจองโฆษณาจะมีผลเมื่อผู้จองโฆษณาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน และได้มีการยืนยันการจองและชำระเงินโดยถูกต้องแล้วเท่านั้น

 

4.2
การโฆษณาจะต้องไม่เป็นการโฆษณาในธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

4.3
เนื้อหาของการโฆษณาจะต้องไม่เป็นการผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาที่เป็นการเสียดสี โจมตี หรือให้ร้ายแก่บุคคลอื่น หรือเกี่ยวกับการเมือง หรือข้อโต้แย้งทางสังคม การเมือง หรือศาสนา และจะต้องไม่เป็นการโฆษณาอันเกินจริง หรือหลอกลวง หรืออาจทำให้บุคคลอื่นเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้โฆษณากับบริษัท

 

4.4
ผู้จองโฆษณาให้การรับรองว่าได้ทำการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบ เนื้อหา และการลงโฆษณาใดๆ ที่กฎหมายระบุให้จะต้องมีการขออนุญาต และจะทำการใดๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือนโยบายที่บังคับใช้อยู่ก่อน ระหว่าง หรือ ภายหลังการลงโฆษณา รวมถึงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 

4.5
บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้จองโฆษณาแก้ไขแบบโฆษณาที่เห็นว่าอาจขัดกับเงื่อนไขการลงโฆษณา
ไม่ว่าจะก่อนที่จะได้มีการลงโฆษณา หรือได้มีการลงโฆษณาไปแล้ว

 

4.6
ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ทำการแก้ไขแบบโฆษณาตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับการโฆษณาดังกล่าวได้ทันที

 

4.7
บริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะรับหรือไม่รับโฆษณาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แม้นว่าโฆษณาดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อกำหนดการลงโฆษณา และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเว็บไซต์ตามความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัท

 

   5.
ข้อจำกัดความรับผิด

 

 
   
5.1
บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง-รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์ การดาวน์โหลด การรับ-ส่งข้อมูล หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่บริษัทมีตามกฎหมาย

 

5.2
ท่านตกลงที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประการต่อบริษัท กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทอันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 หรือเหตุอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

 

5.3
แม้นจะมีการระบุข้อจำกัดความรับผิด และข้อตกลงสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่บริษัทจะต้องมีความรับผิดต่อท่าน ท่านตกลงว่า ความรับผิดสูงสุดที่บริษัทจะต้องรับผิดต่อท่านนั้นจะไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

 


  6.
ข้อสงวนสิทธิ

 

 
   
6.1
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

 

6.2
บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

6.3
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ? บริการ และข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

6.4
บริษัทขอสงวนสิทธิในการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับผู้ใช้เว็บบอร์ด หรือบุคคลใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกหรือตัวท่านตามความเหมาะสมในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่ามีการทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ กรณีที่มีการร้องเรียนหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านมาทางเว็บไซต์ อีเมล์ SMS หรือผ่านสื่อหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

6.5
บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้า
หน้าที่ ? พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม

 

6.6
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของบริษัท หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอใดๆ นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

   7.
กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 
    การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย 
บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดูแผนที่
02 655 1618-9
091 772 4797
02 655 1620
contact@checkraka.com