เกี่ยวกับ checkraka.com
เช็คราคา.คอม : เกี่ยวกับเช็คราคา.คอม
เกี่ยวกับเรา
โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอมเช็คราคา.com : Only Good Product - Best Price - Better Promotion

 checkraka.com ตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "สินค้า-บริการคุณภาพ" และ "ร้านค้า-ผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐาน"แก่ผู้บริโภค

เราทำงานหนักเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับสินค้า-บริการที่กำลังจะซื้อก่อนตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น

 


 
  1.
ข้อมูลสินค้า-บริการคุณภาพ และร้านค้า-ผู้ประกอบการมาตรฐาน

 

 
  2.
ราคาตลาดที่เป็นธรรม

 

 
  3.
สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นที่ดีที่สุด

 

 
  4.
ดีลพิเศษหรือ Hot Deal ที่ลดราคาเป็นกรณีพิเศษ

 

 
  5.
ข้อมูลงานลดราคาสินค้า-บริการที่ท่านให้ความสนใจซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในช่วงนั้น

 

 
  6.
ข้อมูลความรู้ และวิธีเลือกซื้อสินค้า-บริการนั้นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

 

 
 

 


checkraka.com ดำเนินกิจการในประเทศไทยโดย บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกับพันธมิตรซึ่งได้แก่ Race Rating, Thai Product Review และ  MatchPoint International
 


 

คณะกรรมการบริหาร

 


  1.
ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานคณะกรรมการ

 

 
  2.
ดร.พิเชษฐ กิจธารา
กรรมการบริหาร

 

 
  3.
ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล
กรรมการบริหาร

 

 
  4.
รุ่งโรจน์ มดิศร
กรรมการบริหาร

 

 
  5.
ชัช อนุวัตรอุดม
กรรมการบริหาร

 

 
  6.
ทวี โฆษิตจิรนันท์
กรรมการบริหาร
 


 

ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะทำงานหลัก

 


  จอมสุดา นาคะวิจิตร ชลัคร  ช่วยชู ชัช อนุวัตรอุดม  
  ชนานาถ จินตกสิกรรม ชาลิสา ธีรวิทย์ธเนศ ชไมพร  มีศิริ  
  ญาณี โคพิชัย
ณัฐคเณศร์ บุญผาสุก
ดวงพร คล้ายมี
 
  ทศพร หมั่นเพ็ชร
ทวินันท์ สายตรง
ทวี โฆษิตจิรนันท์
 
  ทิพวรรณ สิงหวิบูลย์
เทอดพงษ์ ศรีนรา
ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล
 
  ธิติยา รุจิเจริญชัย
ธิษณ์อร บำรุง
ธีระ อังรัตนันท์
 
  นุชจรินทร์ อิ่มสมบัติ
ปรียานุช สองศร
ปาริชาติ ใยแก้ว
 
  พชรธรณ์ ถิ่นสอน
ดร. พิเชษฐ กิจธารา
พีรพงษ์ เรืองอุดม
 
  ฟาติมา มาศงามเมือง
เมธา ชาวนาวิก
รุ่งโรจน์ มดิศร
 
  ฤทธิพล รัตนพาณิชย์
วรฉัตร  สงเคราะห์
วันวิสาข์ พิมลวิทยา
 
  วโรดม อิ้วลันตา
ศรัญญา รอดแก้ว
สินธนุ จำปีศรี
 
  สินีนาฏ มากทองหลาง
สุภาภรณ์ บุณยศานติ
อิศราพร วิจิตร์
 
  เอกพล ตันนะไพบูลย์
อัจจิมา สมจิตต์
อัจฉราพรรณ สายตรง
 
  อัญชุลี ตรีเลิศมาลา


 


 

Business Partners

 


  ด้านธุรกิจ-การตลาด : MatchPoint International  
  การคัดกรองคุณภาพสินค้า-บริการ : Thai Product Review  

การจัดอันดับสินค้า-บริการ : Race Rating
 


 
บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดูแผนที่
02 655 1618-9
091 772 4797
02 655 1620
contact@checkraka.com